Uttar Pradesh Jal Vidyut Nigam Limited

A U.P. Government Enterprises
Shri Yogi Adityanath
Hon’ble Chief Minister,
Uttar Pradesh

Circulars OrdersSubject Details

# Subject View
1 1087/Ka0 Evam Prasha0/JVNL/ 20 -20 (112) 2015
2 1088/Ka0 Evam Prasha0/JVNL/ 20 -20 (112) 2015